Integritetspolicy

ALLMÄNT
Nya Energihem Norden AB (”Nya Energihem” eller ”Bolaget”) åtar sig att informera dig om hur
Energihem samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. När du kontaktar oss, köper,
använder våra produkter och tjänster, hanterar Nya Energihem dina uppgifter i enlighet med denna
policy.

Denna integritetspolicy avser behandling av personuppgifter som utförs av Nya Energihem.
Det är Nya Energihem som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter rörande
dina kontakter med Bolaget. Energihem ansvarar för att dina uppgifter hanteras korrekt och säkert i
enlighet med gällande lag.

Om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:
E-post: info@energihem.com
Telefon: +46 771 246 246.
Postadress: Nya Energihem Norden AB, Förrådsgatan 7, 803 09 Gävle, Sverige

Om du vill utöva dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR)
kontakta Nya Energihem via ovanstående kontaktvägar. Du kan läsa mer om förordningen på
Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.


ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna policy är uppdaterad 2023-01-01. Nya Energihem förbehåller sig rätten att göra ändringar i
denna policy när som helst i den utsträckning det är nödvändigt för att möta juridiska eller tekniska
krav. Nya Energihem har alltid den senaste versionen av policyn på vår webbplats och kommer där
meddela de ändringar som görs och som påverkar vår praxis i hur vi hanterar personuppgifter.


SYFTEN FÖR INHÄMTNING, BEARBETNING OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Nya Energihem samlar in direkt och indirekt identifierbar information om dig. Direkt identifierbar
information är all information som kan identifiera dig utan några ytterligare uppgifter, såsom ditt namn,
hemadress, postadress, telefonnummer, bankuppgifter etc. Indirekt identifierbar information är
information som inte identifierar dig direkt men som kan kopplas till dig, till exempel teknisk
information från de produkter du har installerat.

De olika typerna av personuppgifter som Nya Energihem kan behandla är:

 • Person- och kontaktuppgifter, såsom namn, personnummer, hemadress, e-postadress,
  telefonnummer, demografi som kön, språk.
 • Information om ditt intresse för våra produkter och tjänster, såsom detaljer om när du vill köpa
  och installera våra produkter och tjänster, plats och detaljer om din fastighet och din
  elförbrukning.
 • Avtals- och transaktionsdata, såsom information om förfrågningar, beställningar och köp,
  betalningsstatus, fakturor, abonnemang, tillval och frånval, inspelningar av kundtjänstsamtal
  och supportinteraktioner.
 • Specifika uppgifter om din fastighet och användning av din solcellslösning, såsom
  fastighetsnummer, rutnätsmätare, bilder och filmer av fastigheten och tekniska data och
  användningsdata för solcellssystemet eller andra produkter och tjänster samt dina önskemål i
  olika avseenden.
 • Betalnings- och kredituppgifter, såsom dina kreditkorts- och bankkontouppgifter och uppgifter
  om tredjepartsfinansiering, som behövs för att verifiera köp eller göra återbetalningar och
  kreditvärdighet.
 • Onlinedata och identifierare, såsom data som samlas in av cookies eller liknande tekniker om din användning av våra tjänster, t.ex. din IP-adress, enhetsidentifierare, hur du interagerar med våra digitala kanaler såsom webbplatser, appar och e-post.
 • Kundundersökningsdata, såsom dina svar på undersökningar om din upplevelse som kund.
 • Roll och andra detaljer om yrke eller företag, såsom yrkestitel och annan information som Nya Energihem kan samla in när Bolaget interagerar med dig som affärspartner/kund.
  o Onlinedata
  o Yrkesroll och andra uppgifter om yrke eller arbetsgivare

HUR PERSONUPPGIFTER INSAMLAS OCH VARFÖR
De personuppgifter Nya Energihem samlar in och behandlar kommer från olika källor:

 • Dig, när du visar intresse för, köper eller använder våra produkter och tjänster, ringer vår
  kundtjänst, interagerar med vårt installationsteam eller andra anställda, prenumererar på ett
  nyhetsbrev, deltar i en undersökning, kontaktar oss som leverantör eller affärspartner,
  besöker vår hemsida eller interagerar med oss på andra sätt.
 • Tredje part, såsom adressregister, kredit- eller inkassobyråer, installationspartners,
  marknadsföringsbyråer, andra företag inom energibranschen och andra typer av partners.

Personuppgifterna inhämtas och lagras bland annat för följande syften:

 • Marknadsföring
 •  Kostnadsuppskattningar
 • Utveckla och förbättra våra tjänster
 • Nyhetsbrev
 • Offerter, avtal, uppsägningar, beställningar, klagomål, reklamationer, kundfrågor
 • Försäljning, projektering, montage, installation, driftsättning, teknisk support
 • Myndighetskrav, tillståndsansökningar, hantering av subventioner

RÄTTSLIG GRUND FÖR LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Nya Energihem behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål baserat på avtal, samtycke,
juridiska skyldigheter eller berättigat intresse. Efter denna period kommer Nya Energihem att radera
personuppgifter på ett säkert sätt. Om data behövs efter denna period för analytiska, historiska eller
andra legitima affärsändamål, kommer Nya Energihem att vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera
dessa uppgifter.

HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER
Datalagringen som beskrivs är giltig för alla typer av personuppgifter, om inte annat anges.

 • Under den tiden som du har ett gällande avtal med Nya Energihem kommer dina
  personuppgifter lagras hos Bolaget.
 • Information om din kreditvärdighet kan komma att behandlas tills Nya Energihem har bedömt
  din trovärdighet. Uppgifterna raderas en månad efter bedömning.
 • Under den tid som Nya Energihem kan ha garanti- eller andra ansvarsåtaganden enligt avtal
  eller lag kommer Bolaget hantera och lagra dina personuppgifter.
 • Information om dina betalningar och transaktioner lagras till det sjunde året efter utgången av
  det kalenderår som räkenskapsåret slutade
 • Om du inte är kund hos Nya Energihem men har en aktiv dialog med Bolaget kommer de
  personuppgifter som Nya Energihem inhämtat lagras fram till dialogen är avslutad.
 • Om du har kontaktat Nya Energihem utan att bli kund och inte längre har en dialog med
  Bolaget kommer personuppgifterna raderas efter att du varit inaktiv i två år.
 • Om Nya Energihem har kontaktat dig utan att du blivit kund och inte längre har en dialog med
  dig kommer personuppgifterna raderas efter att du varit inaktiv i två år.

   

POLICY FÖR COOKIES
Cookies är små datafiler som gör att en webbplats kan samla in och lagra en rad data på din
stationära dator, bärbara eller mobila enhet. Cookies hjälper oss att tillhandahålla viktiga funktioner
och funktioner på våra webbplatser och mobilappar, och vi använder dem för att förbättra din
kundupplevelse. Typer av cookies:

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga
  via vår webbplats
 • Analytics-cookies: Dessa cookies samlar in information som antingen används i aggregerad
  form för att hjälpa oss förstå hur Energihems webbplats används eller hur effektiva
  marknadsföringskampanjer är, eller för att hjälpa Energihem att anpassa webbplatsen för dig.
 • Preferenscookies: Dessa cookies tillåter webbplatsen att komma ihåg information som ändrar
  hur webbplatsen beter sig eller ser ut, till exempel ditt föredragna språk eller den region du
  befinner dig i.
 • Marknadsföringscookies: Dessa cookies används för att göra reklammeddelanden mer
  relevanta för dig. De utför funktioner som att förhindra att samma annons kontinuerligt dyker
  upp igen, se till att annonserna visas korrekt för annonsörer och i vissa fall välja annonser
  som är baserade på dina intressen.

ATT DELA PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PART
För att Nya Energihem ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster är det nödvändigt att
använda tjänster från externa parter som leverantörer, partners och myndigheter (exempelvis för att
följa lagar, förordningar eller ett regeringsbeslut, eller för att möjliggöra för Nya Energihem att inleda,
utöva eller styrka rättsliga anspråk) som kan behöva hantera dina personuppgifter. Nya Energihem
kan även anlita externa parter för att hantera försäljning, marknadsföring och kommunikation, till
exempel för att sälja våra produkter och tjänster eller för att genomföra kundundersökningar. När Nya
Energihem anlitar en extern part för behandling av personuppgifter för Nya Energihems räkning ingår
vi ett avtal som säkerställer att personuppgiftsbiträdet endast kommer att behandla personuppgifterna
enligt instruktionerna från Nya Energihem och att de som använder sig av sådan data vidtar
nödvändiga åtgärder för att skydda uppgifterna. Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts
webbplatser. All åtkomst till och användning av sådana länkade webbplatser regleras inte av denna
policy, utan regleras istället av integritetspolicyn för dessa tredje parts webbplatser.

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER
Nya Energihem använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från
obehörig åtkomst och användning. Nya Energihem begränsar tillgången till personuppgifterna till de
anställda som kommer att behöva dem för att utföra sina uppgifter. De datorer och servrar Nya
Energihem använder för att lagra personuppgifter är i en säker miljö. Nya Energihem testar
regelbundet vår säkerhet och utbildar vår personal. Nya Energihem använder även kryptering och tar
säkerhetskopior av data i de flesta IT-system Nya Energihem använder.

DATALAGRING
Nya Energihem behandlar i första hand dina uppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter
överförs till ett land utanför EU/EAA kommer Nya Energihem att vidta nödvändiga åtgärder för att
lagligen överföra uppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert med en
tillräcklig skyddsnivå, jämförbar med det skydd som ges inom EU/EES.

Den rättsliga grunden för överföringar till tredjeländer är att använda de standardavtalsklausuler som
antagits av Europeiska kommissionen i ett databehandlingsavtal med tredjelandsmottagaren för att
säkerställa en likvärdig skyddsnivå som om din personliga uppgifterna behandlades endast inom
EU/EES.


DINA RÄTTIGHETER
Om du vill utöva en rättighet ska du kontakta Nya Energihem via kontaktuppgifterna som anges överst
i policyn. Om du vill veta vilka uppgifter Nya Energihem behandlar om dig kan du begära att få tillgång
till en kopia av uppgifterna. För att skydda våra kunders personuppgifter kan Nya Energihem behöva
verifiera din identitet innan Bolaget kan agera på din begäran.
Du kan begära att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga och du har rätt att komplettera
eventuella ofullständiga personuppgifter. Du har rätt att begära att Nya Energihem raderar dina
personuppgifter. Undantag från denna rättighet är när det finns en juridisk skyldighet för oss att lagra
uppgifterna. Dessa skyldigheter kan exempelvis komma från redovisnings- och skattelagstiftning,
bank- eller penningtvättslagstiftning eller från konsumentlagstiftning. Om Nya Energihem hindras från
att uppfylla en begäran om att radera dina uppgifter, kommer Bolaget att se till att man förhindrar att
dina personuppgifter används för andra ändamål än de syften som förhindrar den begärda
raderingen. Du har rätt till dataportabilitet, vilket gör att du har rätt att överföra dina uppgifter till en
annan personuppgiftsansvarig, om så är tekniskt möjligt. Det gäller de uppgifter du själv har lämnat till
Nya Energihem. Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Om
du har funnit att uppgifterna om dig är felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid
Nya Energihem kontrollerar uppgifternas riktighet. Om du har invänt mot vårt berättigade intresse som
rättslig grund för behandlingen kan du begära begränsad behandling under den tid Nya Energihem
bedömer om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att få uppgifterna raderade. Du
har rätt att invända mot viss behandling baserat på vårt berättigade intresse, såsom marknadsföring.
Du har möjlighet att avregistrera dig från marknadskommunikation i varje utskick som görs till dig. Om
du invänder mot direktmarknadsföring kommer Nya Energihem inte längre att behandla dina
personuppgifter för det ändamålet. När det gäller personuppgifter som behandlas för annat ändamål
än marknadsföring kommer Nya Energihem att bedöma om vårt berättigade intresse av behandlingen
går före dina intressen, rättigheter och friheter, eller om dina personuppgifter är nödvändiga för att
upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att få relevant information om logiken och
konsekvenserna av eventuellt automatiserat beslutsfattande av oss, såsom automatiskt avslag på en
kreditansökan. Om du anser att Nya Energihem inte har behandlat dina uppgifter i enlighet med våra
skyldigheter har du rätt att anmäla Nya Energihem till integritetsskyddsmyndigheten.