Avtal

Avtalsvillkor för försäljning och montering av solcellsanläggning till företag och organisationer.

1. Parter

1.1. Energihem i Sverige AB, 559006-8861, eller till nämnda bolag närstående bolag och annat bolag inom samma koncern (”Energihem”) och Kunden kallas nedan var för sig för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

2. Avtalets ingång och omfattning

2.1. Avtalet ingås och gäller från dagen då Kunden skriftligen accepterat Energihems offert genom att fysiskt eller elektroniskt underteckna Parternas individuella avtal om försäljning, leverans och montering av solcellsanläggning (”Avtalet” respektive ”Anläggningen”).

2.2. Dessa allmänna villkor avseende försäljning och montering av Anläggningen (”Villkoren”) gäller mellan Energihem och Kunden som Energihem träffat Avtalet med. Villkoren är en integrerad del av, och ingår som en beståndsdel i definitionen av Avtalet. Villkoren är sålunda liksom Avtalet bindande mellan Parterna. Leverantören har rätt att ändra innehållet i Villkoren. Ändringar skall tillkännages Kunden minst två månader innan aktuell ändring. Vid motstridigheter mellan Avtalet och Villkoren har bestämmelserna i Avtalet företräde.

2.3. Kunden är införstådd med och accepterar.

a. att Energihem kommer att genomföra sedvanlig kreditprövning av Kunden i samband med Avtalets ingång och även därefter. Om Energihem anser att kreditprövningen inte är tillfredsställande har Energihem rätt att frånträda Avtalet utan påföljd.

b. att Energihem kan låta tredje man (”Underentreprenören”) utföra installationen eller andra arbeten på Anläggningen. Vad som i Avtalet stadgas rörande Energihem gäller i sådant fall i tillämpliga delar för Underentreprenören.

3. Kundens åtaganden

3.1. Kunden skall medverka till att leverans och installation av Anläggningen kan ske i enlighet med Avtalet utan att hinder eller besvär uppstår för Energihem. Kunden skall vara tillgänglig för mottagande av leverans och för besvarande av frågor och skall lämna annat nödvändigt bistånd i samband med installation av Anläggningen.

3.2. För att Anläggningen skall kunna anslutas till internet skall Kunden säkerställa att det finns nätverkskabel alternativt stabil wifi-signal tillgänglig på plats där elcentral och växelriktare placeras. Leverans av internet ingår inte i Anläggningen. Kunden har att ombesörja att internet finns tillgängligt senast tre dagar innan installationen av Anläggningen påbörjas.

3.3. Om inget annat skriftligen överenskommits ansvarar Kunden för: a. att Kunden är lagfaren ägare av den aktuella fastigheten som Anläggningen ska installeras på, eller att denne har inhämtat tillstånd från lagfaren ägare.

b. att samtliga för installationen nödvändiga tillstånd erhållits, inklusive eventuellt bygglov och startbesked.

c. för sina uppgifter, antaganden, uppskattningar, förutsättningar och övriga faktorer som ligger till grund för Kundens beslut att ingå Avtalet, vare sig dessa meddelats Energihem eller inte.

d. felaktigheter i av Kunden lämnad information eller i det arbete som åligger Kunden att utföra.

e. att tillse att nödvändiga åtgärder vidtagits för att undvika skada på person eller egendom.

f. att platsen för installationen av Anläggningen är åtkomlig och i alla delar anpassad och lämplig för installation samt att nödvändiga byggnadsmässiga, mekaniska- och elektriska anordningar inklusive elektrisk ström och internet finns tillgängligt.

g. brister i Kundens anordningar, stegar, ställningar, material och verktyg som eventuellt tillhandahålls av Kunden.

h. att installation av Anläggningen och andra tillkommande arbeten kan utföras dagtid vardagar mellan kl. 07.00 – 18.00, om inte annat överenskoms.

i. att skriftligen meddela Energihem Kundens vid var tid behöriga kontaktperson avseende installationen av Anläggningen med angivande av dennestelefonnummer och e-postadress.

3.4. Dröjsmål som uppstår till följd av att Kunden inte medverkar till leverans och installation av Anläggningen är inte Energihems ansvar. Överenskommen tid för installation av Anläggningen förlängs med den tid som installationen blir försenad till följd av omständigheter hänförliga till Kunden. Om leverans eller installation inte kan ske vid avtalad tidpunkt till följd av omständigheter hänförliga till Kunden, ansvarar Kunden för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som därigenom uppstår för Energihem.

4. Leverans och installation av Anläggningen

4.1. Energihem och Kunden har i Avtalet träffat överenskommelse om tid och plats för leverans och installation av Anläggningen.

4.2. Energihems åtagande omfattar projektering av Anläggningen samt tillhandahållande av material, montering och ombesörjande av nödvändiga elinstallationer till Anläggningen. Vidare ombesörjer Energihem för- och efteranmälan hos nätägare.1 Energihem tillhandahåller också övervakningstjänst för att följa Anläggningen via mobiltelefon eller dator. Leverans och installation av Anläggningen sker på tid och plats som Parterna överenskommer. Vid Energihems projektering av Anläggningen utgår Energihem från att av Kunden lämnade uppgifter är korrekta.

4.3. Energihem beräknar antalet infästningar för varje projekt och dimensionerar efter normenliga snö- och vindlastberäkningar för relevant snözon och vinkel på taket. Uppskattad vikt per kvadratmeter för Anläggningen uppgår till max 14 kg/kvm. Kunden ansvarar för att byggnaden håller för den tillförda vikten.

4.4. Om Energihem bedömer att installationen, till följd av andra förutsättningar än de offerten lämnats på, felaktiga eller ofullständiga uppgifter från Kund, inte kan genomföras inom ramen för vad som följer av offerten, är Energihem inte skyldig att fullfölja installationen av Anläggningen, om inte Kunden och Energihem skriftligen kommer överens om Energihems ersättning för tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten och eventuella merkostnader avseende material, vilken överenskommelse utgör ett tillägg till Avtalet. Om parterna, i förekommande fall, inte kommer överens om tillkommande ändrings- och tilläggsarbeten enligt ovan eller om Energihem bedömer att installationen överhuvudtaget inte kan fullföljas och detta beror på omständighet som Kunden ansvarar för, har Energihem rätt att neka installation och häva Avtalet utan att Kunden har rätt till ersättning eller kan göra gällande påföljd.

1. Framtiden ev. bygglovshandledning.

4.5. Energihem har rätt att uppdra till tredje part, d.v.s. Underentreprenör, att utföra hela eller delar av installationen av Anläggningen.

4.6. Anläggningen installeras i enlighet med Boverkets byggregler gällande taksäkerhet och i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter och Energimyndighetens installationsguide för Nätanslutna Solcellsanläggningar.

4.7. Energihem genomför funktionstest av Anläggningen i drift och tillser att färdiganmälan sänds till nätägaren för byte av elmätare. Nätägarens handläggningstid för att byta elmätare står utanför Energihems kontroll. När Anläggningen har installerats tillhandahåller Energihem ett leveransgodkännande för Kundens godkännande av Anläggningen. För det fall att Kunden önskar utföra egen besiktning av Anläggningen, ansvarar Kunden för samtliga kostnader därmed.

5. Ändrings- och tilläggsarbeten

5.1. Om det innan eller under installationen av Anläggningen uppstår behov av ändrings eller tilläggsarbete som står i omedelbart samband med Energihems åtagande enligt Avtalet och inte är av väsentligt annan natur än dessa är Energihem berättigad att utföra arbetet efter överenskommelse därom med Kunden. Ändrings- och tilläggsarbeten debiteras per timme eller mot fast pris enligt särskild skriftlig överenskommelse med Kunden som är ett integrerat tillägg till Avtalet mellan Energihem och Kunden.

5.2. Om ändrings- och tilläggsarbeten medför att tidpunkten för leverans eller installation av Anläggningen förskjuts föreligger inget dröjsmål som Energihem ansvarar för.

6. Pris och betalning

6.1. Det fasta priset för Anläggningen (”Fasta priset”) och Kundens timpris vid ändrings och tilläggsarbeten som sker på löpande räkning framgår av Avtalet. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt.

6.2. Om Parterna inte överenskommit om annat i Avtalet skall betalning ske med: – 30 % av det Fasta priset inom 10 dagar från leverans av material till Kunden. – Resterande belopp, d.v.s. 70 % av det Fasta priset och övriga ersättningar enligt Avtalet, inom 10 dagar från det att Energihem till Kunden överlämnar
leveransgodkännande när Anläggningen är driftsatt och funktionstest har utförts. I samband därmed utfärdar Energihem slutfaktura.

6.3. Energihem tillställer Kunden faktura, som sänds till den av Kunden i Avtalet angivna e-postadressen, om inte Parterna överenskommit om annat i Avtalet.

6.4. Kunden har inte rätt att kvitta sina eventuella fordringar mot belopp som Kunden har att erlägga till Energihem för Anläggningen.

6.5. Om Kunden inte uppfyller sina förpliktelser enligt Avtalet har Energihem rätt att senarelägga installationen av Anläggningen eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande utan att detsamma påverkar Energihems rätt till ersättning.

6.6. Vid dröjsmål med betalningen utgår påminnelseavgift och övriga inkassokostnader enligt inkassolagen, för närvarande är påminnelseavgiften 60 kr. Vidare utgår, om inte Parterna överenskommit om annat i Avtalet, dröjsmålsränta enligt räntelagen.

7. Friskrivningar och force majeure

7.1. Energihem är inte ansvarigt om leverans eller installation av Anläggningen inte kan ske vid överenskommen tidpunkt om det beror på omständigheter utanför Energihems kontroll, såsom force majeure, dåliga väderförhållanden, ändrade förutsättningar eller omständigheter på Kundens sida.

7.2. Energihem har innan, under eller efter installation av Anläggningen inget ansvar för densamma i följande fall:

a. Funktionsförändringar eller fel som orsakats av att byggnaden eller att marken rört på sig, oavsett vad rörelsen beror på, såsom ombyggnation av byggnaden, dess bärande konstruktion, markarbeten eller rörelse i marken av annan anledning.

b. Material som ändrar form när det torkar, skavanker i Anläggningen som inte kan ses, d.v.s. vara väl iögonfallande, från minst två meters avstånd.

c. Vid force majeure som framgår av punkten 7.5.

d. Vid felaktigt handhavande av Anläggningen eller underlåtenhet att följa bruksanvisning, överträdelse av säkerhetsföreskrifter, oaktsamt handlande, skadegörelse, stöld eller vandalism, åverkan av djur, icke auktoriserad personals underhåll eller reparationsarbete.

e. Om de anvisningar om lagring, placering, testning, installation, montering, kontroll, underhåll och/eller användning som Energihem eller Underentreprenören meddelat inte har följts.

f. Om Kunden eller tredje part, som inte Energihem har anlitat, har utfört arbeten på Energihems Anläggning utan tillåtelse från Energihem.

g. Om Kunden underlåtit att genomföra någon av de skyldigheter som Kunden har mot Energihem enligt detta avtal.

h. Felaktigheter eller brister i Kundens elektriska installationer.

i. Skador som orsakas av kortslutning eller strömavbrott.

j. Skador som orsakats av andra personer än Energihems personal,
Underentreprenör, eller av material, kemikalier och/eller byggmaterial som använts vid annan än Energihems installation.

7.3. Samtliga uppgifter från Energihem om Anläggningens årliga elproduktion, besparing och återbetalningstid är uppskattningar baserade på uppgifter från Kunden. Kunden är medveten om att variationer i produktion, besparing och återbetalningstid kan förekomma under åren och att Energihem inte kan garantera viss nivå i angivna avseenden.

7.4. För det fall tak på byggnad måste bytas eller repareras innan, under eller efter installationen av Anläggningen och hela eller delar av Anläggningen måste tas bort ska samtliga kostnader som är förknippade med sådant arbete bäras av Kunden. För det fall Kunden har ett platt eller låglutande tak med bitumen eller liknande material åligger det Kunden att visa takets ålder. Om takets ålder överstiger tre år ansvarar Energihem inte för skador som upptäcks innan, under eller efter installationen av Anläggningen.

7.5. Om Energihems åtagande inte kan fullgöras alls eller endast till onormalt hög kostnad på grund av omständighet utanför Energihems kontroll såsom krig eller krigsfara, civilt krisläge, strejk, blockad, myndighetsbeslut, brand, blixtnedslag, explosion, översvämning eller andra extrema väderförhållanden, epidemi eller pandemi har Energihem rätt att tills vidare inställa sin prestation (”Force majeure”). Om det kan antas att hindret kommer att bestå under en längre tid har Energihem rätt att frånträda Avtalet utan att Kunden kan göra gällande någon påföljd.

8. Ansvar samt påföljd vid fel och dröjsmål

8.1. Om dröjsmål med installation av Anläggningen föreligger och Energihem är ansvarigt för dröjsmålet ska Parterna bestämma en ny tidpunkt för installation. Om dröjsmål därefter inträder på nytt med mer än trettio 30 dagar och Energihem är ansvarigt för dröjsmålet i enlighet med Villkoren har Kunden, som enda påföljd, rätt till avdrag på det Fasta priset med en (1) procent för varje vecka som dröjsmålet varar från den mellan Parterna senast överenskomna tidpunkten för installation av Anläggningen.

8.2. Om Anläggningen eller dess installation avviker från vad som följer av Avtalet, och det inte beror på något förhållande på Kundens sida eller friskrivning därom skett, föreligger fel. Kunden har då rätt att kräva avhjälpande av felet. Energihem kan dock, istället för avhjälpande, företa omleverans av en felaktig produkt som ingår i Anläggningen. Avhjälpande och omleverans skall ske utan kostnad för Kunden och inom skälig tid. Om ett kostnadsfritt avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid kan Kunden istället kräva prisavdrag motsvarande den direkta kostnaden för att åtgärda felet. Energihem ansvarar inte för fel som har sin grund i att annan än Energihem eller dess Underentreprenör vidtagit åtgärder med Anläggningen.

8.3. Kunden har inte rätt till skadestånd, varken för direkta eller indirekta skador, på grund av fel eller dröjsmål om inte Energihem varit grovt vårdslöst eller agerat i strid mot tro och heder.

8.4. Kunden får inte åberopa att det föreligger fel i Anläggningen om inte Kunden snarast och senast inom tjugo (20) kalenderdagar från att Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet i Anläggningen lämnar skriftligt meddelande till Energihem därom, reklamation.

8.5. Rätten att göra gällande fel i Anläggningen preskriberas om reklamation sker senare än två (2) år från att Anläggningen färdigställts, vilket skall anses vara dagen då funktionstest av anläggningen utförts av Energihem.

8.6. Energihems ansvar i förhållande till Kunden är begränsat till att utge ersättning för direkt skada. Ersättning utgår således inte för indirekt skada som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning gäller dock inte om Energihem har gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. För det fall att Energihem är betalningsskyldigt för skadestånd ska sådant skadestånd aldrig vara högre än det belopp som försäkringsbolaget faktiskt betalar ut, om skadan täcks av Energihems försäkring. I annat fall kan skadestånd aldrig utgå med högre belopp än det Fasta priset på Anläggningen. Energihem ansvarar inte i något fall för skador som Anläggningen orsakar på Kundens egendom eller förmögenhet.

9. Fördyringar, ändrade förutsättningar m.m.

9.1. Om Energihem bedömer att leverans eller installation av Anläggningen kommer att fördyras till följd av omständigheter som Energihem inte bort räkna med när Avtalet ingicks eller på grund av att uppgifter eller förhållanden som Kunden ansvarar för är oriktiga har Energihem rätt till samma pristillägg som vid ändrings- och tilläggsarbeten. Om Parterna inte kan träffa överenskommelse om tillkommande kostnad per timme eller fast pris har Energihem istället rätt till ersättning motsvarande den faktiska kostnadsökning som fördyringen innebär för Energihem. Om Kunden inte accepterar ett pristillägg har Energihem även rätt, men inte skyldighet, att frånträda Avtalet utan påföljd.

9.2. Energihem har rätt att inställa arbetet till dess att det står klart om Kunden accepterar pristillägg eller inte. Inställelse av arbete enligt denna punkt skall inte anses utgöra ett dröjsmål på Energihems sida.

9.3. Om Energihem bedömer att installation av Anläggningen inte kan fullföljas till följd av förhållanden som Kunden ansvarar för – såsom t.ex. instabil takstruktur eller avsaknad av erforderligt tillstånd – har Energihem rätt att, genom skriftligt meddelande, säga upp Avtalet utan påföljd.

10. Försäkring

10.1. Energihem har gällande ansvarsförsäkring. Kunden ska också ha gällande fastighets eller företagsförsäkring med ansvarsdel.

11. Dokumentation

11.1. Energihem ska på begäran av Kunden uppvisa dokumentation från funktionstest, instruktion för drift och underhåll, F-skattebevis eller försäkringsbevis.

12. Personuppgiftshantering

12.1. Energihem ansvarar för behandlingen av Kundens personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagar som reglerar insamling och användning av personuppgifter.

12.2. Energihem kommer att hantera Kundens personuppgifter, såsom namn, organisations- eller personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, information om Anläggningen, kundnummer, mätvärden och kundundersökningar, i syfte att fullgöra och administrera Avtalet. Detta innebär bl.a. att Energihem kan komma att lämna ut personuppgifter till Underentreprenör eller samarbetspartner i syfte att uppfylla Avtalet med Kunden. För fullgörande av Energihems rättsliga förpliktelser, såsom bokföring samt försäkrings- och garantiärenden, kan Energihem komma att spara vissa för ändamålet relevanta uppgifter i tio (10) år efter att Avtalets ingång. Ytterligare information om Energihems personuppgiftshantering samt integritets- och dataskyddspolicy finns på www.energihem.com.

13. Bestämmelses ogiltighet och Parts eftergift

13.1. Om någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal skulle befinnas ogiltig eller annars inte kunna göras gällande skall detta inte få till följd att Avtalet i övriga delar är ogiltigt. I sådant fall skall Parterna eller skiljenämnden göra de jämkningar av Avtalet som skäligen är påkallade.

13.2. Parts eftergift av någon rättighet under detta Avtal ska i varje enskilt fall vara skriftlig för att få påkallas av den andra Parten och inte innebära att den förstnämnda Parten är förhindrad från att senare påkalla sådana rättigheter vid motsvarande eller liknande omständigheter. Dröjsmål eller passivitet ska under inga omständigheter anses utgöra en eftergift av någon rättighet.

14. Överlåtelse av Avtalet

14.1. Kunden får inte utan Energihems föregående skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till tredje man. Energihem äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan, vilket därefter meddelas Kunden.

15. Meddelande

15.1. Meddelande till den andre Parten ska vara skriftligt, på svenska språket och av Part översändas till den andre Parten, med bud eller rekommenderat brev eller e-post till den adress som anges i Avtalet eller till annan adress som Part senare meddelat den andre Parten med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt.

16. Tillämplig lag och tvistelösning

16.1. På Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk rätt tillämpas.

16.2. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC). Om det omtvistade värdet är mindre än en (1) miljon kr ska SCC:s regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas. Om det omtvistade värdet uppgår till mellan en (1) miljon kr och upp till fem (5) miljoner kr mer ska SCC:s skiljedomsregler tillämpas, varvid skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare. Om det omtvistade värdet uppgår till fem (5) miljoner kr eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljedomare. Det omtvistade värdet omfattar det sammanlagda beloppet av kärandens yrkande i påkallelseskriften och genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Skiljeförfarandet och de dokument som härrör från förfarandet, inklusive skiljedomen, ska omfattas av sekretess.

16.3. Den omständigheten att tvist har hänskjutits till rättsligt avgörande ger inte Kunden rätt att innehålla belopp som inte direkt omfattas av tvisten.

16.4. Oberoende av vad som ovan angivits har Energihem rätt att ansöka hos kronofogdemyndigheten om betalning av ostridig och förfallen fordran avseende Anläggningen3